top of page

PRIVACY POLICY

Magyar nyelvű adatkezelési tájékoztató lent található!

 

Overview:
András Grausz offers an internet-based service through his website, www.andrasgrausz.com or www.mybudapestmemories.com (the “Site”), that allows travellers to book a photo shoot in Budapest (the “Service”).  

Protecting our customers’ private information is our highest priority.  

This Privacy Policy governs all data collection and usage by András Grausz, including through the Site. By using the Site, you consent to the data collection and usage practices described in this Policy.

Collection of Your Personal Information:
In providing the Service, András Grausz may collect personally identifiable information, such as your name and email address. If you purchase András Grausz' products and services, we store your photographic images. This information is used to complete the purchase transaction and render the Service. András Grausz may also collect anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your age and gender. We may gather additional personal or non-personal information in the future.

 

We will not publish or sub-license your photographic images without your prior consent. Information about your computer hardware and software may be automatically collected by András Grausz. This information can include: your IP address; browser type; domain names; access times; and referring website addresses. This information is used for the operation of the Service, to maintain quality of the Service, and to provide general statistics regarding use of the Site.

 

András Grausz encourages you to review the privacy statements of websites you choose to link to from the website so that you can understand how those websites collect, use and share your information. András Grausz is not responsible for the privacy statements or other content on websites outside of the Site.

Use of Your Personal Information:
András Grausz collects and uses your personal information to operate the Site and deliver the services you have requested. András Grausz may also use your personally identifiable information to inform you of other products or services available from András Grausz and its affiliates. András Grausz does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. András Grausz may keep track of the websites and pages our users visit within www.andrasgrausz.com or www.mybudapestmemories.com in order to determine what András Grausz' services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within András Grausz' sewrvice to customers whose behaviour indicates that they are interested in a particular subject area. András Grausz will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on András Grausz' services or the site; (b) protect and defend the rights or property of András Grausz; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of András Grausz' services, or the public.

Use of Cookies:
The Site may use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. More about use of cookies: http://www.aboutcookies.org

Security of Your Personal Information:
András Grausz secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other websites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Sockets Layer (SSL) protocol.

Copyright Protection:

 The contents of the Site are protected by copyright as individual works, collective work and/or compilations, pursuant to international copyright laws. You agree to abide by all copyright notices and other restrictions contained in the Site. Access to, and use of, the Site is solely for your personal, non-commercial use. Accessing, using, displaying, performing, distributing, copying or downloading content from the Site for other than personal and non-commercial use is expressly prohibited without prior written consent of András Grausz. By downloading or reproducing any information from this Site, you accept and agree to the conditions described in this Statement in their entirety without modification unless otherwise agreed to in writing by András Grausz and you.

Children Under Eighteen:
If you are under the age of eighteen (18), you must ask your parent or guardian for permission to use this website. If you are a parent and you have questions regarding our data collection practices, please contact us using the information provided at the end of this Privacy Policy.

Opt-Out & Unsubscribe:
We respect your privacy and give you an opportunity to opt-out of receiving announcements of certain information. Users may opt-out of receiving any or all communications from András Grausz by contacting us using the contact information listed in the Contact Information section of this Policy.

Changes to This Policy:
András Grausz will occasionally update this Privacy Policy to reflect company and customer feedback. András Grausz encourages you to periodically review this Policy to be informed of how András Grausz is protecting your information.

Contact Information:
András Grausz welcomes your questions or comments regarding this Privacy Policy. If you believe that András Grausz has not adhered to this Statement, please contact András Grausz at:  hello@andrasgrausz.com

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő megnevezése:                       Grausz András egyéni vállalkozó

Adatkezelő nyilvántartási száma:             52434093

Adatkezelő székhelye:                             1184 Budapest, Dolgozó út 14. 2./8.

Adatkezelő képviselője:                           Grausz András

 

2.  Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 1-től visszavonásig tart.

 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát:

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

 

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.

Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkbox-ban elhelyezett pipa) igazolja az Adatkezelési Szabályzat megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az  e-mail címen.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

Az Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

3.2. Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt az Adatkezelő elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

3.3. Zárolás

 

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


3.4. Törlés

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                 

 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

4. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 

Az adatkezelés helye:

1214 Budapest, Gál ispán u. 40.

www.andrasgrausz.com

www.mybudapestmemories.com

 

4.1. A honlap adatkezelése

 

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

 

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért az Adatkezelő minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

 

Az Adatkezelő ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

 

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

 

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. 

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

adattárolás módja: elektronikus

 

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A

cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön

böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a

honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű

információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az

egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz -

egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön

azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes

cookiek (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön

hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók (érintett) számára a Google Display

Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy

szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához

nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek

hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú

cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek

a felhasználó (érintett) weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem

gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen

információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének

javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére

korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem

lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi

linkeken találhat:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/hub/4230784/internet-explorer-help#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/privacy-and-security

Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

GOOGLE ANALYTICS

Ez a weboldal a Google (Universal) Analytics-et használja, amely a Google Inc. (a

továbbiakban: „Google”) internetes elemzési szolgáltatása. Az Analytics olyan

módszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy miként használta

a weboldalunkat az úgynevezett „sütik” használatával, amelyek az Ön számítógépén tárolt

szöveges fájlok. Az Ön weboldal használatáról a süti információt generál és többnyire egy

USA-ban található Google szerver részére továbbítja, ahol a továbbiakban tárolják. Az IP anonimizálási funkció aktiválásával ezen a weboldalon, az IP-cím rövidítésre kerül, az

Európai Unió tagországain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban résztvevő más szerződő államokban, a későbbi továbbítása előtt. Csak

kivételes esetekben kerül megküldésre a teljes IP-cím az USA-beli Google szerver részére

hogy ott lerövidítsék. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretén belül továbbított,

anonimizált IP-cím nem kapcsolódik más Google-adatokhoz. A Google ezt az információt a

weboldal Ön általi használatának értékelésére használja, illetve jelentések

összeállításához a weboldalon végzett tevékenységekről, illetve a weboldal tulajdonosa

részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz a weboldal és az internet használatával

kapcsolatosan.

Az egyes munkamenetek és kampányok egy bizonyos idő elteltével befejeződnek.

Alapértelmezés szerint a munkamenetek 15 perces inaktivitás után fejeződnek be, a

kampányok pedig 14 nap elteltével zárulnak le.

Egy kampány maximális határideje két év. A Google Szolgáltatási Feltételeiről bővebb

információt itt találhat:

https://www.google.com/analytics/terms/

A böngészője beállításainak módosításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Ne

feledje azonban, hogy ha a cookie-k teljesen le vannak tiltva, akkor nem tudja használni a

honlapunk összes funkcióját. Ki is maradhat a cookie-alapú adatokból vagy a korábbi

böngészési viselkedésen alapuló adatokból (az IP-címét is beleértve), amelyet a Google

gyűjt vagy továbbít a kimaradó bővítmény letöltésével és telepítésével. Használja az

alábbi linket: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics-et olyan adatok értékelésére is használjuk, amelyeket az AdWords-ből,

a DoubleClick és a Google marketing tulajdonságokból kapunk, kizárólag statisztikai

célokra. Ha szeretné ellenőrizni, hogy a Google hogyan használja az adatokat vagy

deaktiválja ezt a funkciót, kérjük, látogasson el a következő linkre:

https://adssettings.google.com/.

 

GOOGLE ADWORDS ÉS A KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá

annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google

konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó (érintett) egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az

érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a

Felhasználó (érintett) nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó (érintett) a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt

le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó (érintett) a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek

weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk, melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt

szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós

statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és

konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban

olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani

lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy

böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni

a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető

el: www.google.de/policies/privacy/

 

4.2. Kapcsolat

 

Az Adatkezelő honlapján lehetősége van a látogatónak a kapcsolatfelvételre. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Adatkezelő adatvédelmi szabályzatát, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

 

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az Adatkezelő megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

 

4. 3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére hírlevelet küld, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak az Adatkezelő honlapján vagy személyesen hozzájárultak a hírlevél küldéshez.  Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg.

Az Adatkezelő az érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi
annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje
felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken

 

Az Adatkezelő minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

 

adatkezelés nyilvántartási száma: 

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Eker. tv. 13/A. §-a és a
Grt. 6. § (5) bekezdése

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

 

5. Az Adatkezelő működése során megvalósuló adatkezelések

 

Az adatkezelés helye:

1214 Budapest, Gál ispán u. 40.

 

 

 

 

5.1. Ügyfélnyilvántartás és ügyféladatok kezelése

 

Az Adatkezelő egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre. Az ügyfelek szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges adatai kerülnek rögzítésre. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő tevékenységébe a portréfotózás is beletartozik, az ügyfelekről, mint érintettekről az Adatkezelő a fényképeket, mint személyes adatokat is tárolja és kezeli. A fényképek törlésére az érintett kérelmére kerül sor.

 

Számla kiállítása: az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2)

bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és

közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.

kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, képmása, cég esetén adószáma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a

számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)

bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti

adatkezelés].

adattárolás időtartama: a képmás esetében legkésőbb az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

adattárolás módja: elektronikus, ill papír alapú

 

 

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat a jelen Szabályzat tartalmazza.

 

6. Adatfeldolgozó

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

adatfeldolgozó neve:   Wix.com Luxembourg S.a.r.l

címe:                           5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

adatfeldolgozás célja:  weboldal tárhelyszolgáltató

 

adatfeldolgozó neve:   3 in 1 Hosting Bt.

címe:                           2310 Szigetszentmiklós Szivárvány u. 1.

adatfeldolgozás célja:  e-mail tárhelyszolgáltató

 

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

A nyilatkozat megváltoztatása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

7. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Kapcsolat:

Név:     Grausz András

Email:   hello@andrasgrausz.com

Mobil:   +36 70 607 7247

bottom of page